Xây dựng 01 - 02 làng du lịch sinh thái cộng đồng, làng văn hóa gắn với khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Xây dựng 01 - 02 làng du lịch sinh thái cộng đồng, làng văn hóa gắn với khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Xây dựng 01 - 02 làng du lịch sinh thái cộng đồng, làng văn hóa gắn với khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Đó là một trong những mục tiêu cụ thể được đặt ra tại Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa được UBND tỉnh phê duyệt.

Tổng nguồn vốn thực hiện Đề án là 101.222 triệu đồng, chủ yếu là nguồn xã hội hóa: Vốn của doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ sản xuất tự huy động, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư, quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ hỗ rợ phát triển Hợp tác xã, tài trợ của các tổ chức quốc tế,… và một phần của ngân sách nhà nước: Ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ, nguồn khuyến nông, khuyến công, các nguồn vốn lồng ghép khác của trung ương và địa phương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực thực hiện chương trình OCOP, tham mưu đề xuất các cơ sở, chính sách và điều phối các hoạt động của Chương trình; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh theo giai đoạn và hàng năm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ tổ chức kinh tế, nhóm cộng đồng nghiên cứu, phát triển, quảng bá các dịch vụ du lịch gắn với du lịch nông thôn.

nguồn: http://vhttdldaklak.gov.vn/

CHAT VỚI CHÚNG TÔI